| Home | 日本語


ACADEMIC PUBLICATIONS

EDITED WORKS

 1. Mitsukawa Kametaro: chiiki, chikyu jiro no keimosha (Tokyo: Takushoku daigaku shuppankyoku, 2001), 2 volumes, 522+ 544 p
 2. Kita Ikki, Jihitsu shuseiban kokutairon oyobi junsei shakai shugi, Minerva shobo, 2007, 516 p, with Hasegawa Yuichi and Hagihara Minoru.

ARTICLES

 1. "Kaisetsu"
  Hasegawa Yuichi, CWA Szpilman, Hagihara Minoru (eds), Kita Ikki, Jihitsu shuseiban Kokutairon oyobi junseishakaishugi, Minerva shobo, 2007, pp.481-498.
 2. "Between Pan-Asianism and Nationalism: Mitsukawa Kametaro and his Campaign to Reform Japan and Liberate Asia"
  in Sven Saaler and J Victor Koschmann (eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalism and Borders (London: Routledge 2007), pp.85-100,258-262.
 3. "Fascist and Quasi-Fascist Ideas in Interwar Japan, 1918-1941,"
  in E. Bruce Reynolds (ed.), Japan in the Fascist Era (London: Palgrave, 2004), pp.73-106.
 4. "Hiranuma Kiichiro no seiji shiso to Kokuhonsha: koshitsu-kan o chushin to shite"
  in Ito Yukio and Kawada Minoru (eds.), 20-seiki Nihon no tenno to kunshusei (Tokyo: Yoshikawa kobunkan, 2004), pp.214-243.
 5. "Kita Ikki and the Politics of Coercion"
  Modern Asian Studies, 36:2 (May 2002), pp.467-490.
 6. "Kita Ikki"
  Japonica, 8:15 (2002), pp.45-65.
 7. "Kaidai"
  Mitsukawa Kametaro: chiiki, chikyu jijo no keimosha (Tokyo: Takushoku daigaku shuppankyoku, 2001), pp.441-475.
 8. "A History of East Asian Studies in the West"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 3:7 (July 2001), pp.1-22.
 9. "Seiyo ni okeru higashi Ajia kenkyu no rekishi"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 3:7 (July 2001), pp.97-115. (Japanese version of the above)
 10. "Sekai ni ten kaketa yume to gunzo: Takushoku daigaku hyakunen shoshi"
  Tokyo: Gakko hojin Takushoku daigaku, (2000), pp.38-47,105-114,119-123. (coauthor)
 11. "Mitsukawa Kametaro shiron"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 1:1-2 (March 1999), pp.91-106.
 12. "Conservatism and Its Enemies in Prewar Japan"
  Hitotsubashi Journal of Social Studies, 30:2 (December 1998), pp.101-133.
 13. "The Dream of One Asia: Okawa Shumei and Japanese Pan-Asianism"
  in Harald Fuess (ed.), The Japanese Empire in East Asia and Its Postwar Legacy (Munich: Iudicium, 1998), pp.49-63.
 14. "Kano Jigoro no rekishiteki igi"
  in Takushoku daigaku kohoka (ed.), "Sekai no naka no Nihon" (Tokyo: Takushoku daigaku shuppankyoku, 1998), pp.351-69.
 15. "Okawa Shumei"
  Japonica, 2:6 (December 1996), pp.67-77.
 16. "Taiheiyo senso kaishi ni itaru made no O-Bei ni okeru tai-Nichi-kan"
  in Saeki Norichika (ed.), Genbaku toka e no shinpan (Tokyo: Shinseido, 1996), pp.19-42.

SOURCE COMMENTARIES, BOOK REVIEWS, ETC.

 1. "Kono Hironaka kankei monjo ni mirareru Shanghai jidai no Kita Ikki no kodo: Ariga Bunhachiro kara no shokan o chushin ni"
  Kyushu sangyo daigaku kokusai bunka gakubu kiyo, 31 (September 2005), pp.1-8.
 2. "Review of Ian Gow, Military Intervention in Pre-war Japanese Politics: Admiral Kato Kanji and the 'Washington System.'"
  in Pacific Affairs, 78:2 (Summer 2005), pp.310-311.
 3. "Review of Richard Mitchell, Justice in Japan: The Notorious Teijin Scandal"
  in Pacific Affairs, 76:2 (Summer 2003), pp.302-304.
 4. "Mitsukawa Kametaro no zasshi Koganroku ni tsuite"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 11 (December 2002), pp.188-199.
 5. "Mitsukawa Kametaro kankei monjo ni fukumareru Takushoku daigaku kanren no shiryo"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 10 (October 2002), pp.66-71.
 6. "Mitsukawa Kametaro: a Brief Biographical Sketch"
  Mitsukawa Kametaro: chiiki, chikyu jijo no keimosha (Tokyo: Takushoku daigaku shuppankyoku, 2001), pp.510-520.
 7. "Takushoku gogakko/kaigai Takushoku gakko ni kansuru shiryo,"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 2:4 (March 2000), pp.151-168.
 8. "Takushoku senmon gakko no yoran ni tsuite"
  Takushoku daigaku hyakunenshi kenkyu, 1:3 (September 1999), pp.111-122.
 9. "Review of Joshua Fogel's Nakae Ushikichi"
  Journal of Asian Studies, 49:3 (August 1990), pp.652-653.
 10. "Introduction,"
  Mitsukawa Kametaro, Ubawaretaru Ajia: rekishiteki chiiki kenkyu to shisoteki hihan, Shoshi shinsui, 2007, pp.372-81, with Hasegawa Yuichi.

PRESENTATIONS

 1. "Kanokogi Kazunobu to Ajiashugi no kanosei"
  (Kanokogi Kazunobu and the Feasibility of Asianism), paper presented at the Annual Meeting of the Japan International Culture Association, Bunkyo University, Chigasaki, Kanazawa, Japan, 13 July 2008.
 2. "Mitsukawa Kametaro kankei monjo ni mirareru Ajiashugi to Yudayaka"
  (Asianism and the Jewish Peril in the Light of the Mitsukawa Kametaro Related Papers), paper presented jointly with Hasegawa Yuichi at the annual meeting of the Japan International Culture Association, at Tohoku University, Sendai, Japan, 15 July 2006.
 3. "The conservatism of Japanese Radicals: Kanokogi Kazunobu and Mitsukawa Kametaro"
  paper presented at the Annual Conference of the Asian Studies Association, San Diego, CA., 4-7 March 2004.
 4. "Mitsukawa Kametaro and his Pan-Asian Ideals"
  paper presented at the DIJ International Conference, "Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonialism, Regionalism and Borders," Tokyo, 29-30 November 2002.
 5. "Social Darwinism and the Japanese Right Wing in Interwar Japan"
  paper presented at the Annual Conference of the Asian Studies Association, Washington DC, 6 April 2002.
 6. "Kanokogi Kazunobu and Mitsukawa Kametaro"
  paper presented at the Annual Meeting of the Asian Studies Association (Japan) Conference, Sophia University, Tokyo, 24 June 2001.
 7. "Japanese Pan-Asianism in the 1920s: the Case of Okawa Shumei"
  paper presented at the "Japanese Empire in East Asia and Its Post War Legacy" Conference, The German Institute for Japanese Studies, Tokyo, 17 October 1997.
 8. "Okawa Shumei: Japanese Nationalism and Asia"
  paper presented at the Annual Meeting of the Association of Asian Studies, Boston, 24-27 March 1994.
 9. "Conservative Reaction to the Great Kanto Earthquake, September 1923"
  paper presented at the Midwest Conference on Asian Affairs, Oshkosh, Wisconsin, 24-25 October 1992.